• PRZEWOZY I BUSY DO NIEMIEC

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy transport pod wskazany adres. Więcej o nas tutaj... NIEMCY, BELGIA, HOLANDIA

  • PRZEWOZY I BUSY DO BELGII

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy transport pod wskazany adres. Więcej o nas tutaj... NIEMCY, BELGIA, HOLANDIA.

  • PRZEWOZY I BUSY DO HOLANDII

    Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Zapewniamy transport pod wskazany adres. Więcej o nas tutaj... NIEMCY, BELGIA, HOLANDIA

                                                                         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postanowienia stanowią… regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który okreś›la warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
2. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.
3. Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów Przewoźnika.
4. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
   a. Przewoźnik - firma wykonują…ca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
   b. Pasażer - osoba korzystają…ca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
   c. Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
   d. Bilet - dokument upoważniają…cy do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w okreś›lonym terminie oraz za okreś›loną… cenę za przejazd;
   e. Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opś‚atach bagażowy

 

                                                    II. PRZEWOŹNIK

1. Przewoźnik jest zobowią…zany do:
   a. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
   b. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpiecześ„stwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
   c. zapewnienia zastępczego ś›rodka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożnoś›ci kontynuowania jazdy;
2. Przewoźnik podejmuje się doś‚ożyć wszelkich staraś„, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki zostaś‚ wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą… ulec zmianie, nie są… objęte gwarancją… i nie stanowią… cz궛ci umowy przewozu.
3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwoś‚ania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioś‚y, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejś›ciach granicznych, itp.), ani wynikają…ce z nich dalsze, bliżej nie okreś›lone skutki.
4. W razie koniecznoś›ci Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyją…tkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
5. Przewoźnik ma prawo nie dopuś›cić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez koniecznoś›ci zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w zwią…zku z podr󿱅, w przypadku gdy Pasażer:
   a. nie przestrzega warunków umowy przewozu;
   b. znajduje się w stanie wskazują…cym na spożycie alkoholu lub ś›rodków odurzają…cych (np.: narkotyki itp.);
   c. znajduje się on w stanie wskazują…cym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą… zagrażać wspóś‚pasażerom;
   d. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  e. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bą…dź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
   f. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają… dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą… powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszś‚a w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowią…zują…cym prawem bą…dź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą… której dane osobowe zostaś‚y wpisane na bilecie.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialnoś›ci z tytuś‚u podania bś‚ędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

 

                                                                                                                                                                                                                                               III. PASAŻER

 1. Pasażer jest zobowią…zany do:
   a. posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniają…cego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaś›wiadcześ„ niezbędnych do odbycia podróży;
   b. oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
   c. okazania Przewoźnikowi ważnego biletu;
   d. zś‚ożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opś‚aty za bagaż dodatkowy;
   e. stosowania się do poleceś„ obsługi pojazdu;
   f. okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
   g. podania dokś‚adnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowoś›ci, kraju, w pisowni paś„stwa którego przewóz dotyczy;
2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią… inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą… podróżować pod opieką… osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą… podróżować samodzielnie, muszą… jednak posiadać notarialną… zgodę na samodzielną… podróż podpisaną… przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w okreś›lonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją… z przejazdu.
4. Podróżny jest zobowią…zany do zapinania pasów bezpiecześ„stwa w pojeździe.
5. W pojeździe obowią…zuje caś‚kowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowią…zek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakoś„czenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie koniecznoś›ci wszczynania poszukiwaś„ bą…dź opóźnieś„ w odjeździe.
7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszcz궛liwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą… zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodują…ce jakiekolwiek szkody, powstaś‚e poza pojazdem, nie są… objęte tym ubezpieczeniem.
8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrzą…dzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

 

                                    IV. BAGAŻ

 1. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą… nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
   a. jedną… sztukę bagażu podstawowego o wadze do 20 kg i łącznych wymiarach 160 cm liczą…c (50 wys.+25 szer.+80 dług.)z czego najdłuższa krawędź nie może przekroczyć 100 cm., przewożonego w bagażniku,
   b. jedną… sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalają…cych na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostaś‚ym pasażerom.
3. Bagaż przekraczają…cy wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógś‚ być przewieziony za dodatkową… opś‚atą….
4. Pasażer ma prawo zabrać za dodatkową… opś‚atą…  drugą… sztukę bagażu podstawowego przy czym ś‚ą…czny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg. Oraz gdy jest możliwoś›ć zabrania tegoż bagażu
5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie speś‚nia on wymogów okreś›lonych w niniejszym regulaminie.
6. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiaś‚ów i przedmiotów, które mogą… zagrażać bezpiecześ„stwu w transporcie, stwarzać możliwoś›ć wyrzą…dzenia szkody innym podróżnym bą…dź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
7. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo obsługa pojazdu.
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za bagaże znajdują…ce się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
9. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwaś‚ą… przewieszką… z podanym nazwiskiem i adresem.
10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
11. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartoś›ć przesyś‚ki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
12. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez zaś‚ogę pojazdu usunięty z niego.
13. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą… odpowiedzialnoś›ć za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpoś›redniej bliskoś›ci zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na póś‚ce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
14. Przewóz zwierzą…t w pojeździe jest zabroniony.
15. Opś‚ata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez obsługę pojazdu w wysokoś›ci:
od 20 >100 PLN / szt. w zależnoś›ci od gabarytu bagażu.

 

                                                        V. BILET

1. Dokumentem uprawniają…cym do przejazdu jest ważny bilet.
2. Bilet jest wystawiony w biurze lub przez agenta Przewoźnika w punkcie sprzedaży.
3. Rodzaje biletów:
   abilet jednostronny - jest to bilet z okreś›loną… datą… wyjazdu upoważniają…cy do przejazdu w jedną… stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakoś„czenia;
   bbilet dwustronny zamknięty (datowany) - jest to bilet upoważniają…cy do przejazdu w obydwie strony z okreś›lonymi datami wyjazdu w obu kierunkach. Bilet jest ważny przez okres 4-ch miesięcy liczą…c od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu;
   cbilet dwustronny typu €žOPEN"  - jest to bilet upoważniają…cy do przejazdu w obydwie strony z tą… jednak różnicą…, że datę wyjazdu powrotnego okreś›la posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie. Bilet "open" jest ważny przez okres 3 miesięcy  (wyją…tek PKT.V.3.d.) liczą…c od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu. Termin podróży powrotnej winien być zgś‚oszony we wskazanym przez Przewoźnika miejscu lub telefonicznie. Rezerwacja na dany termin dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w pojeździe.

   d. Zapłaconego biletu €žOPEN€  oraz biletów promocyjnych, rabatowych, gratisowych nie można wykorzystać w okresie od 15.12 do 15.01 czyli w okresie ś›wią…t Bożego Narodzenia i Nowego Roku
4. Bilet dla zachowania swojej ważnoś›ci powinien zawierać:
 . Imię i Nazwisko okaziciela legitymują…cego się nim podczas podroży;
   a. nazwę przewoźnika €“ sprzedawcy;
   b. kwotę opś‚aconą… za bilet;
   c. pieczą…tkę biura (agenta) w którym dokonano zakupu;
5. Zmiany w bilecie.
 . wszelkie zmiany dotyczą…ce biletu można dokonywać w miejscu jego wcześ›niejszego zakupu, u agentów Przewoźnika, zagranicznych biurach wspóś‚pracują…cych, zaś› w szczególnych przypadkach w Centralnej rezerwacji Przewoźnika;
   a. zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej w 4 dni robocze przed dniem wyjazdu;
   b. nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego wś‚aś›ciciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży po uzyskaniu zgody Przewoźnika;
   c. wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią… i podpisem sprzedawcy biletu, niedopeś‚nienie przez Pasażera tej formalnoś›ci spowodować może utratę ważnoś›ci biletu;
   d. w dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie;
   e. opś‚aty zwią…zane ze zmianami w biletach wyszczególnione są… u agentów Przewoźnika;
6. Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie itp.) w stopniu uniemożliwiają…cym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważnoś›ci.

 

                                                                 VI. REZERWACJA PRZEDSPRZEDAż BILETó“W

 1. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześ›niej na 1 miesią…c przed dniem planowanego wyjazdu.
2. W sieci sprzedaży Przewoźnika nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
3. Dokś‚adne informacje na temat opś‚at oraz miejsc rezerwacji dla biletów typu "open" znajdują… się w punktach sprzedaży biletów i u zaś‚óg pojazdów.

 

                                                                    VII. ZWROT BILETU

1. Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i doś‚ą…czono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu).
2. Rezygnacja z przejazdu, z potrą…ceniem 10% ceny biletu, może nastą…pić w terminie do czterech dni przed datą… wyjazdu. Przy rezygnacji późniejszej niż 4 dni potrą…cenie wynosi 50% ceny biletu. Wyją…tek stanowią… grupy, dla których ustala się indywidualne zasady. Zwrotu należnoś›ci dokonuje kasa, w której bilet zostaś‚ zakupiony.
3. W przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, przy zachowaniu zasad tak jak w pkt. VII.2.
4. Zwrotowi nie podlegają… należnoś›ci za odcinki krótsze niż przejazd w jedna stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z pojazdu z jego winy.
5. Nie podlegają… zwrotowi należnoś›ci za:
 . bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiają…cym identyfikacje biletu;
   a. bilet zagubiony, skradziony;
   b. bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania zostaś‚a zgś‚oszona w dniu odjazdu pojazdu, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w cz궛ci dotyczą…cej niewykorzystanego przejazdu;
   c. bilet niewykorzystany, po upś‚ywie terminu jego ważnoś›ci;
   d. zmiany w biletach stosuje się z potrą…ceniem 15% wartoś›ci biletu;
6. Potrą…ceś„ z zapś‚aconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli podróżny odstą…piś‚ od umowy przewozu z przyczyn występują…cych po stronie Przewoźnika.

 

                                                                        VIII. CENNIK

 1. Cena biletów okreś›lana jest na podstawie cennika obowią…zują…cego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opś‚acane są… w zś‚otówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opś‚acane są… w walucie kraju nabycia biletów, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u zaś‚ogi pojazdów.

 

 

                                                                         IX. REKLAMACJE

 1. Wszelkie zgś‚oszenia reklamacyjne zwią…zane z realizacją… umowy przewozowej należy kierować listownie na adres Przewoźnika, pocztą… elektroniczną… lub za poś›rednictwem agenta, u którego zostaś‚ zakupiony bilet.
2. Reklamacje mogą… być zgłaszane w okresie do 14 dni od zaistnienia okolicznoś›ci, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołą…czyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni liczą…c od daty jej otrzymania.
3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą… uprawnioną… do skś‚adania reklamacji i wnoszenia roszcześ„ jest Pasażer, a w szczególnych okolicznoś›ciach - jego następca prawny.
4. Reklamacje dotyczą…ce bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydają…cej bagaż. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę w bilecie Pasażera.
5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowania bagażu ponosi Pasażer. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są… objęte ochroną… i odpowiedzialnością… Przewoźnika.
7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokoś›ć odszkodowania dotyczą…ca opś‚aconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartoś›ci tej kwoty w EURO. Bagaż o wartoś›ci przekraczają…cej 1.000,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

 

                                                              X. POSTANOWIENIA KOśƒCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają… zastosowanie przepisy:
a. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)
2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą… w życie z dniem: 15-05-2013

 

 


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /domains/agatrans.info.pl/public_html/modules/mod_googleslider/tmpl/default.php on line 13

Facebook Slider